Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn học - Tiểu thuyết - Truyện ngắn
The Most Useful English Proverbs You Should Learn Right Now (5)
Những câu tục ngữ tiếng Anh hữu ích nhất, bạn nên học ngay bây giờ
My hands are tied.
Tôi đành bó tay, không làm gì được. Chịu thôi.
This phrase should not be taken literally. You say this proverb when you can’t do what you would like to do. For example, say you are in charge of an office and everyone (including you) wants to celebrate someone’s birthday. But your boss tells you it’s against the rules. You could tell your coworkers, “Sorry, my hands are tied.” You would like to have a birthday celebration with them, but you can’t.


Cụm từ này không nên hiểu theo nghĩa đen. Bạn dùng câu tục ngữ này khi không thể làm điều mình muốn. Chẳng hạn như, bạn phụ trách một văn phòng và mọi người ( bao gồm cả bạn ) muốn ăn mừng sinh nhật của một người. Nhưng sếp bảo thế là sai nguyên tắc. Bạn có thể nói với các đồng nghiệp của mình, "xin lỗi, tôi đành bó tay, không làm gì được." Bạn muốn ăn mừng sinh nhật với họ, nhưng chẳng thể.
It’s the tip of the iceberg.

Only a small amount of an iceberg can be seen above the surface of the water. Most of it lies below. This proverb uses the iceberg to describe a situation where you are only beginning to understand the problem. The little signs that you can see are in fact part of a much larger problem.

Đó là phần nổi của tảng băng thôi.

Ta chỉ thấy được một phần nhỏ của tảng băng bên trên mặt nước. Phần lớn tảng băng nằm dưới nước. Tục ngữ này sử dụng tảng băng để mô tả một tình huống mà bạn chỉ mới bắt đầu hiểu vấn đề. Các dấu hiệu nhỏ nhoi mà bạn thấy được trong thực tế là một phần của một vấn đề lớn hơn nhiều.
No news is good news.

No information about a situation suggests that nothing bad has happened. This phrase is said by families waiting nervously for news of a father or son who has gone to war. To receive news would mean hearing that your loved one has been killed, captured or hurt. Even though it’s difficult to know nothing about what’s happening, it’s still better than hearing bad news.
Không có tin mới là mừng rồi.

Không có tin tức gì về tình hình thì xem như không có chuyện xấu xảy ra. Cụm từ này dùng khi người trong nhà đang bồn chồn chờ mong tin tức cha hoặc con trai đã ra chiến trường. Nhận được tin nghĩa là biết người thân yêu của mình đã chết, bị bắt hoặc bị thương. Cho dù rất khổ khi không biết chuyện đang xảy ra, nhưng vẫn còn tốt hơn là nghe tin xấu.
Out of sight, out of mind.'

If you can see something every day, your mind will think about it. This proverb is about the habit of forgetting things that are not nearby. For example, if you want to stop eating chips and junk food, you could move them from the counter top and hide them in a cupboard. If you don’t see them, you won’t think to eat them. Out of sight, out of mind.

Xa mặt cách lòng.

Nếu bạn thấy một thứ mỗi ngày, thì tâm trí của bạn sẽ nghĩ về thứ đó. Tục ngữ này nói về thói quen quên những thứ không ở gần bên. Chẳng hạn như, nếu muốn ngưng ăn khoai tây chiên và thức ăn nhanh, bạn có thể dời đồ ăn từ bàn bếp rồi giấu vô tủ. Nếu không thấy đồ ăn, bạn sẽ không nghĩ đến chuyện ăn nữa. Xa mặt cách lòng.
If you scratch my back, I’ll scratch yours.

This proverb simply means that if you help me, I’ll help you too. Usually, when you do a favor for someone, they do something for you in return. This can be beneficial (helpful) to both people.


Bánh ít đi, bánh quy lại.

Tục ngữ này đơn giản có nghĩa là nếu bạn giúp tôi, tôi sẽ giúp lại bạn. Thường thì khi bạn giúp đỡ người ta, người ta sẽ làm điều gì đó lại cho bạn. Vậy thì có thể có lợi ( hữu ích ) cho cả hai người.
Ignorance is bliss.

“Ignorance” is when you don’t know or are unaware of something. “Bliss” is pure joy and happiness. So sometimes it feels better and you’re more comfortable when you don’t know about certain things. For example, if I tell you this fact—that from 2000-2012, 2.3 million square kilometers of forests were cut down around the world (which is siz​e of all the states east of the Mississippi River)—you could feel sad and hopeless for the environment. But if I hadn’t told you that fact, you would feel happier.
Không biết thì khoẻ. Thà đừng biết còn hơn.

"Ignorance" nghĩa là không biết hoặc không hay chuyện gì đó. " Bliss" là hạnh phúc, niềm vui thuần tuý. Cho nên đôi khi sẽ thấy khoẻ và thoải mái hơn khi bạn không biết về một số chuyện gì đó. Chẳng hạn như, nếu tôi nói cho bạn biết sự kiện này - từ năm 2000-2012, 2,3 triệu cây số vuông rừng đã bị chặt đốn ở khắp nơi trên thế giới (bằng toàn bộ các bang ở phía Đông Sông Mississippi ) - bạn có thể cảm thấy buồn và tuyệt vọng cho môi trường. Nhưng nếu tôi không nói cho bạn biết chuyện ấy, có thể bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
Easy come, easy go.
Money, fame, love or anything that happens easily can be lost just as quickly. If you get a lot of money or suddenly become famous, you could lose that money or fame very quickly—since you didn’t work hard to earn it.

Dễ có ắt dễ mất.
Tiền, danh vọng, tình yêu hoặc bất cứ thứ gì dễ xảy ra thì cũng có thể bị mất đi nhanh như vậy. Nếu bỗng dưng có được nhiều tiền hoặc đột ngột trở nên nổi tiếng, thì bạn cũng có thể nhanh chóng mất tiền hoặc danh vọng ấy - vì bạn đâu có cố gắng hết sức để kiếm được.
The forbidden fruit is always the sweetest.

“Forbidden” means it’s not allowed, so this phrase means that if something isn’t allowed, you often want it the most (it will “taste” the sweetest). For example, let’s say you’re a kid whose parents don’t let you drink soda. You go to a friend’s house, and her parents ask if you want a soda. You say yes and really enjoy that soda because you never get to drink it at home.

Trái cấm luôn ngọt ngào.

"Forbidden" nghĩa là không được phép, nên cụm từ này có nghĩa là nếu bị cấm gì thì ta thường thèm muốn đó nhất (sẽ có "hương vị" ngọt ngào nhất ). Chẳng hạn như, cha mẹ bạn cấm bạn uống xô - đa. Khi đến nhà bạn chơi, và cha mẹ bạn ấy mời bạn xô - đa. Bạn sẽ chịu ngay và thấy xô - đa ngon khó tả vì bạn chẳng bao giờ được uống xô-đa ở nhà.
Every cloud has a silver lining.

People say this when things are going badly or when someone is sad. Clouds stand for bad situations. Every bad situation has some good parts to it—you just have to look for them. The proverb is meant to help people feel better and keep going. It’s also where the name of the movie “Silver Linings Playbook” came from.

 Trong cái rủi có cái may.

Ta nói câu này khi tình hình trở nên xấu đi hoặc khi người ta buồn. Mây tượng trưng cho những tình huống khó khăn. Tình huống khó khăn nào cũng có một số điểm hay - ta phải tìm cho ra. Tục ngữ này nhằm giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn và tiếp bước. Tục ngữ này cũng là cảm hứng đặt tên cho cuốn phim "Silver Linings Plabook"
You can’t make an omelet without breaking a few eggs.
 
Sometimes, to get things done, you have to be pushy or break a few rules. You may even have to insult some people. An omelet is a tasty dish and worth the effort to make. However, you must break some eggs to make it. So if you want to get a worthwhile project done or make changes, you can’t please everyone. Someone might be offended or hurt, so you have to decide if the price is worth it.Không đập bể trứng thì sao chiên trứng được. Muốn làm đại sự phải bỏ qua tiểu tiết.

Đôi khi, để làm được việc, bạn phải ép người hoặc phá luật. Bạn thậm chí có thể phải sỉ nhục một số người. Trứng tráng là món ăn ngon và đáng công làm. Tuy nhiên, bạn phải đập bể trứng mới làm được. Cho nên nếu muốn hoàn thành một dự án đáng làm hoặc muốn thay đổi, thì làm sao mà làm vừa lòng tất cả mọi người được. Có thể sẽ có người bị tổn thương hoặc khó chịu, nên bạn phải quyết định có đáng làm vậy hay không.
Close but no cigar.

In the old days, fairgrounds would give cigars as prizes for games. The phrase “close but no cigar” means that you were close to succeeding in the game, but you didn’t win the cigar. As a proverb it means that even though you did your best or almost had it right, you weren’t completely correct.

Suýt tí nữa thì trúng. Suýt đúng. Gần đúng. Mém đúng.

Ngày xưa ở hội chợ triển lãm, người ta tặng xì gà làm giải thưởng khi chơi trò chơi. Cụm từ "close but no cigar" có nghĩa là bạn suýt thắng khi chơi, nhưng không được thưởng xì gà. Tục ngữ này có nghĩa là cho dù đã cố gắng hết sức hay đã làm gần đúng, nhưng không đúng hoàn toàn.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.