Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Beheaded human body can stay alive and kicking
Người bị chặt đầu vẫn còn sống được!
In 1636, King Ludwig of Bavaria condemned one Dietz von Schaumburg and his four landsknechts to death for rising in arms against the king. In line with the knightly tradition, King Ludwig asked Dietz what his last wish would be.
Vào năm 1636, vua Ludwig của Bavaria kết án tử hình một người tên là Dietz von Schaumburg và bốn lính bộ đánh thuê của ông ta vì nổi dậy chống lại nhà vua. Để tỏ lòng hào hiệp, vua Ludwig hỏi Dietz mong ước điều gì trước khi chết.
Much to Ludwig’s surprise, Dietz requested that all the condemned men be formed into line at an interval of 8 steps between one another.
Vua Ludwig rất ngạc nhiên khi Dietz yêu cầu rằng tất cả những người bị hành hình sẽ xếp thành hàng mỗi người cách nhau 8 bước.
Dietz wished to be beheaded first. Dietz promised that he would run headless past his men, and requested the king to pardon those whom he would manage to overrun.

Dietz muốn bị chặt đầu trước. Dietz quả quyết rằng không đầu nhưng ông ta vẫn sẽ chạy quanh các đồng chí của mình, và yêu cầu nhà vua phải thả những người ông chạy qua ấy.
The king issued orders to comply with the request. The noble Dietz kneeled down and place his head on the executioner’s block. No sooner had his head rolled down the gutter than Dietz got up to his feet and started running past his landsknechts who stood awestruck and speechless. Dietz fell to the ground only after running past the last man in line.
Nhà vua ra lệnh làm theo yêu cầu đó. Nhà quý tộc Dietz quỳ xuống và đặt đầu mình trên cái thớt của đao phủ. Ngay khi đầu ông rơi lăn xuống rãnh nước, Dietz đứng dậy và bắt đầu chạy quanh những người lính bộ đánh thuê của ông đang đứng lặng im và khiếp sợ. Sau khi chạy qua người cuối cùng trong hàng thì Dietz ngã xuống đất.
The king kept his promise and pardoned the landsknechts.
Nhà vua giữ lời hứa và thả những người lính bộ đánh thuê kia.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.