Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
Cataracts
Bệnh đục thủy tinh thể
Jake likes to visit his Grandma Fran on his way home from school. She always has special treats for him like his favorite homemade chocolate cookies, and she takes time to help him with his homework.
Trên đường đi học về, Jake thích ghé thăm bà Fran. Bà lúc nào cũng thết cho cậu những thứ đặc biệt chẳng hạn như món bánh quy sô-cô-la bà tự làm, và bà cũng hay dành thời gian để giúp cậu làm bài tập ở nhà.

Jake likes to visit his Grandma Fran on his way home from school. She always has special treats for him like his favorite homemade chocolate cookies, and she takes time to help him with his homework.

Trên đường đi học về, Jake thích ghé thăm bà Fran. Bà lúc nào cũng thết cho cậu những thứ đặc biệt chẳng hạn như món bánh quy sô-cô-la bà tự làm, và bà cũng hay dành thời gian để giúp cậu làm bài tập ở nhà.

Lately, though, Jake's noticed that Grandma Fran has trouble reading some of his assignments. When Jake asked her if anything was wrong, Grandma Fran explained that she has cataracts - her glasses used to help, but now she needs to have an operation that will help her eyes see better again.

Dù vậy, dạo này, Jake để ý thấy bà Fran hay khó đọc một số bài làm của cậu. Khi Jake hỏi bà chuyện gì thì bà bảo là bị đục thủy tinh thể – bà thường hay mang kính mới có thể thấy được, nhưng giờ cần phải phẫu thuật thì mới có thể giúp bà nhìn rõ hơn trở lại. 

An operation sounds scary, right? But actually many older people like Jake's grandma develop cataracts as they age. Cataract surgery is common and is almost always successful. Let's find out more about it.

Nghe đến phẫu thuật thì có vẻ ghê rợn nhỉ? Nhưng thực ra thì nhiều người tương tự như bà của Jake cũng bị đục thuỷ tinh thể khi có tuổi. Phẫu thuật chữa đục thuỷ tinh thể rất phổ biến và hầu như lúc nào cũng thành công. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về chứng bệnh này nhé.

What are cataracts?

In your eye you have a lens, which is normally clear like a window that has just been cleaned. If that lens gets cloudy, it's called a cataract. Like a dirty window, a cloudy lens makes it difficult to see well. The person can still see, but it's blurry.

Bệnh đục thủy tinh thể là gì?

Trong mắt bạn có một thuỷ tinh thể, thường thì thuỷ tinh thể này rất trong như một cửa sổ đã được làm sạch vậy.Nếu thuỷ tinh thể này bị vẩn đục, đây được gọi là đục thuỷ tinh thể. Tương tự như cửa sổ bị bẩn, đục thuỷ tinh thể cũng làm cho mắt khó nhìn thấy rõ. Người ta cũng vẫn có thể nhìn thấy được, nhưng bị mờ, không rõ nét.

The lens in your eye is made of protein and water. But as people get older, sometimes proteins in the lens stick together and cause cloudiness, or cataracts. At first, a person who has a cataract may not notice any difference in the way he or she sees. But over time, the person may find it harder to read and do other normal tasks. In fact, "cataract" means waterfall in Latin. Why? Because, if you have one, it can be like seeing through a waterfall.

Thủy tinh thể trong mắt bạn được cấu tạo từ prô-tê-in và nước. Nhưng khi người ta lớn tuổi, đôi khi những prô-tê-in trong thuỷ tinh thể này kết dính nhau và gây đục, hoặc còn gọi là đục thuỷ tinh thể. Ban đầu, người bị đục thuỷ tinh thể có thể chưa nhận ra sự khác biệt nào ở thị giác của mình. Nhưng dần dần, họ có thể thấy khó đọc hơn và khó làm một số việc bình thường khác. Thực ra thì “đục thuỷ tinh thể” có nghĩa là thác nước trong tiếng Latin. Vì sao? Bởi, nếu bạn bị đục thuỷ tinh thể thì bạn có thể thấy giống như nhìn qua một thác nước vậy.

Cataracts almost always happen to people who are older than 50. This is the type of cataract Jake's grandmother has. No need to worry - cataracts aren't contagious, which means you can't get cataracts from someone who has them.

Bệnh đục thủy tinh thể hầu như lúc nào cũng xảy ra ở người già trên 50 tuổi. Đây là loại đục thủy tinh thể mà bà của Jake mắc phải. Không phải lo lắng đâu - bệnh đục thủy tinh thể không lây lan, có nghĩa là bạn không lây bệnh này từ người khác.

Rarely, kids are born with cataracts or develop them while they are babies. When kids are born with cataracts, it may be because they inherited the cataracts (through their genes) or got them when they were still developing inside their mom before being born. Whether the person is young or old, cataract surgery usually solves the problem.

Hiếm thấy trẻ bị đục thuỷ tinh thể bẩm sinh hoặc bị đục thuỷ tinh thể khi còn bé. Khi trẻ bị đục thuỷ tinh thể bẩm sinh, điều này cũng có thể bởi trẻ đã được di truyền bệnh này (qua gien) hoặc bị bệnh khi còn phát triển trong bụng mẹ trước khi sinh. Dù bệnh nhân trẻ hay già thì phẫu thuật chữa đục thuỷ tinh thể cũng thường sẽ có thể phục hồi lại thị lực.

What does the doctor do?

If a person has vision trouble, he or she should see an eye doctor. The doctor can test the person's vision and examine the eyes. When a cataract first forms, a person may be able to see better by using stronger lighting and wearing glasses. Eventually, though, surgery may become necessary.


Bác sĩ làm gì?

Nếu bệnh nhân khó chịu về thị giác, họ sẽ đến khám bác sĩ nhãn khoa. Bác sĩ có thể kiểm tra thị lực và khám mắt cho người ấy. Khi bị bệnh đục thuỷ tinh thể lần đầu tiên thì bệnh nhân có thể nhìn rõ hơn nhờ sự hỗ trợ của kính mắt và sử dụng đèn sáng hơn. Dù vậy, cuối cùng thì cũng phải cần đến giải pháp phẫu thuật.

During cataract surgery, the cloudy lens is removed and replaced with a new plastic lens that a person can easily see through. After the surgery, a person may be able to see better, or it may take a while for the person's vision to improve. After surgery, the person will have to do a few special things, like take eyedrops.

Trong suốt quá trình phẫu thuật chữa đục thuỷ tinh thể, thuỷ tinh thể bị đục được lấy ra và thay bằng thuỷ tinh thể bằng nhựa mới có thể nhìn thấu một cách dễ dàng. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có thể nhìn rõ hơn, hoặc có thể phải mấy một thời gian mới có thể cải thiện được thị lực của mình. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng sẽ phải làm một số điều đặc biệt, chẳng hạn như phải sử dụng thuốc nhỏ mắt.

Cataract surgery is one of the most common operations performed in the United States. More than 1 million surgeries are done every year. That's a lot of eyes!

Phẫu thuật chữa đục thuỷ tinh thể là một trong những cuộc phẫu thuật phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Có trên 1 triệu ca phẫu thuật được thực hiện mỗi năm. Nhiều mắt thật!

Why do people get cataracts?

Like wrinkles on a person's skin, cataracts go along with getting older. Cataracts might happen to someone who's 50 or they might not happen until someone is 70. Certain factors make it more likely someone will develop cataracts. Some are difficult to avoid, such as having diabetes and taking certain medications.

Tại sao người ta bị đục thuỷ tinh thể?

Tương tự như nếp nhăn trên da, bệnh đục thủy tinh thể tỉ lệ thuận với tuổi tác. Bệnh có thể xuất hiện ở người 50 tuổi hoặc cũng có thể mãi đến 70 tuổi mới xảy ra. Một số yếu tố nhất định nào đó làm cho bệnh đục thuỷ tinh thể có thể dễ xảy ra hơn. Một số có thể khó tránh, chẳng hạn như bị tiểu đường và sử dụng một số loại thuốc nào đó.

But kids and adults can do something about other risk factors, such as smoking, poor nutrition, eye injuries, and unprotected exposure to the sun. In other words, don't smoke, eat healthy, protect your eyes from injury, and wear your sunglasses!

Nhưng trẻ nhỏ và người lớn cũng có thể gây một số yếu tố khác, chẳng hạn như hút thuốc, dinh dưỡng kém, tổn thương mắt, và không được bảo vệ mắt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nói cách khác, bạn không nên hút thuốc, hãy ăn uống khỏe mạnh, bảo vệ mắt khỏi tổn thương, và hãy mang kính mát!

 
Đăng bởi: hoahamtieu
Bình luận
Đăng bình luận
2 Bình luận
pearlleaf(29/07/2018 23:29:47)
Full information about cataracts. Thanks
dinoma(05/06/2012 16:23:38)
Thanks!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.